DIGITAL FENCE : DIGITAL SENSOR

DIGITAL SENSOR : เซ็นเซอร์รั้วดิจิทัล